Verificació d'alarmesArticle 6. Procediments de verificació


1. De conformitat amb el que disposa l'apartat segon de l'article 48 del Reglament de Seguretat Privada, quan es produeixi una alarma, les centrals han de procedir immediatament a verificar-les, utilitzant, perquè aquesta sigui considerada vàlida, tots o alguns dels procediments tècnics o humans establerts al present Capítol, comunicant seguidament, al servei policial corresponent, les alarmes reals produïdes.


2. Per al funcionament correcte de les centrals d'alarmes, i d'acord amb el que estableix l'apartat primer de l'article 48 del Reglament de Seguretat Privada, aquestes han d'estar ateses permanentment pels operadors que siguin necessaris per a la prestació dels serveis, en un nombre adequat i proporcional al nombre de connexions que tinguen contractades, i sense que en cap cas puguen ser menys de dos operadors per torn ordinari de treball, que s'encarregaran del bon funcionament dels receptors i de la transmissió de les alarmes que reben.

>

3. Les empreses d'explotació de centrals d'alarmes, així com les centrals d'ús propi, han de portar un llibre-registre d'alarmes, de manera que sigui possible el tractament i l'arxiu mecanitzat i informatitzat, d'acord amb el que disposa aquest respecte a l'article 51 del Reglament de Seguretat Privada.


Article 7. Verificació seqüencial


1. Per considerar vàlidament verificada una alarma per aquest mètode tècnic, s'han d'activar, de manera successiva, tres o més senyals procedents, cadascun, d'elements de detecció diferents i en un espai de temps que dependrà de la superfície o les característiques arquitectòniques dels immobles , però que mai no superarà els trenta minuts.


Per a la determinació de la ubicació i distància entre els elements de detecció, en l'elaboració del projecte d'instal·lació cal tenir en compte l'espai de temps a què fa referència el paràgraf anterior.


2. La condició d'alarma de primer i segon detectors proporcionarà una alarma sense confirmar. Si a continuació es produeix l'activació d'un tercer detector, el tall de la línia o una alarma de sabotatge, dins del temps especificat, es considera una alarma confirmada. Si aquesta tercera condició es fes fora del temps previst, caldrà utilitzar altres mitjans per confirmar l'alarma.


Article 8. Verificació mitjançant vídeo.1. Per considerar vàlidament verificada una alarma per aquest mètode tècnic, el subsistema de vídeo ha de ser activat per mitjà d'un detector d'intrusió o d'un vídeo sensor, i caldrà que la cobertura de vídeo sigui igual o superior a la del detector o detectors associats .


2. El procés de verificació mitjançant vídeo només es pot començar quan l'operador de la central d'alarmes hagi visualitzat el senyal d'alarma. Iniciada la verificació, el sistema ha de registrar un mínim d'una imatge del moment exacte de l'alarma i dues imatges posteriors en una finestra de temps de cinc segons, de manera que permetin identificar la causa que ha originat.

>

3. Els sistemes d'enregistrament utilitzats per a aquest tipus de verificació no permetran obtenir imatges del lloc supervisat, si prèviament no s'ha produït una alarma, llevat que es compti amb l'autorització expressa de l'usuari o la norma exigeixi un enregistrament permanent.


Article 9. Verificació mitjançant àudio.


1. Per ser considerada vàlidament verificada una alarma per aquest mètode tècnic caldrà:


a) Emmagatzemar, almenys, 10 segons d'àudio, immediatament anteriors a l'activació de l'alarma, llestos per ser enviats a la central d'alarmes quan aquesta ho demani.

b) Emmagatzemar àudio després de produir-se l'alarma, almenys fins que la comunicació per àudio s'estableixi entre la central d'alarmes i la instal·lació.

c) Poder transmetre àudio en directe a la central d'alarmes si aquesta ho demana.

Quan el sistema de seguretat està dividit en subsistemes, ha de ser possible transmetre informació d'àudio rellevant només de la part del sistema que estigui activat en el moment de l'alarma.


2. Únicament serà possible que un sistema de seguretat transmeti informació d'àudio quan se'n produeixi l'activació o se'n faci el manteniment, comptant sempre amb el coneixement i l'autorització de l'usuari final, o quan la norma exigeixi un enregistrament permanent.


Article 10. Verificació personal.


1. Les empreses autoritzades per a l'activitat de centralització d'alarmes, en virtut del que estableix l'article 49 del Reglament de Seguretat Privada, poden fer, complementàriament, serveis de verificació personal de les alarmes i resposta a aquestes en les situacions següents:

a) Quan la verificació tècnica confirmi la realitat d'una alarma, la central podrà desplaçar, com a únic servei de resposta a l'alarma rebuda, el servei de custòdia de claus per facilitar, a les forces i cossos de seguretat, l'accés al lloc o immoble protegit.

b) Quan la verificació tècnica no permeti confirmar la realitat d'un senyal d'alarma, la central podrà desplaçar el servei de verificació personal per fer les comprovacions oportunes i facilitar, si escau, als membres de les forces i cossos de Seguretat, informació sobre la possible comissió de fets delictius, bé limitant la inspecció a l'exterior de l'immoble o lloc protegit, bé accedint-hi a l'interior.


En base a la informació que la central rebi del servei de verificació personal de l'alarma, la comunicarà com a real a les Forces i Cossos de Seguretat o conclourà el procediment de verificació en considerar-la com a falsa.


2. Aquells serveis de verificació personal de les alarmes que portin implícita la seva inspecció interior, els han de realitzar, com a mínim, dos vigilants de seguretat uniformats i en vehicle retolat amb anagrama de l'empresa. La resta serà prestada, com a mínim, per un vigilant de seguretat en les mateixes condicions d'uniformitat i mitjans.


3. Quan pel nombre de serveis de custòdia de claus o per la distància entre els immobles resulti convenient per a l'empresa de seguretat i per als serveis policials, aquella podrà disposar, amb l'autorització prèvia, que les claus siguin custodiades per vigilants de seguretat sense armes un automòbil, connectats amb la central d'alarmes per un sistema de comunicació permanent. En aquest supòsit, les claus hauran d'estar codificades, i han de ser els codis desconeguts pel vigilant que les porti i variats periòdicament, almenys una vegada al semestre, i cada cop que siguin utilitzades.


4. En aquells casos en què el lloc protegit estigués situat en una zona molt retirada, que dificultés o retardés en gran mesura l'arribada del personal de seguretat encarregat de la verificació personal de l'alarma, de manera excepcional i amb el coneixement de l'autoritat policial competent en aquesta matèria, la custòdia de claus per facilitar l'accés a les Forces i Cossos de Seguretat pot recaure en personal de l'entitat o empresa protegida, que tingui el domicili en un lloc proper a aquesta.


5. En tot cas, els vigilants designats per a la realització de serveis d'acudiment de verificació personal hauran de portar un sistema de comunicació permanent amb l'empresa de seguretat, de manera que qualsevol incidència en aquests sigui coneguda, de manera immediata, per la central d'alarmes , podent sol·licitar, així mateix, dels cossos policials competents, oa les autoritats previstes a l'article 81 del Reglament de Seguretat Privada, autorització per a l'ús de sistemes i mitjans de protecció i defensa diferents dels habituals, inclosa l'arma de foc reglamentària, i que permetin més seguretat del vigilant en l'exercici de les seves funcions de verificació personal.


6. Tots aquests serveis estaran obligatòriament reflectits als contractes de seguretat i aquells que portin aparellada la custòdia de claus, bé sigui per facilitar l'accés a les Forces i Cossos de Seguretat o per a la verificació exterior o interior de l'immoble, hauran d'estar expressament autoritzats pels titulars de les instal·lacions, consignant-se per escrit en el corresponent contracte de prestació de serveis.


7. Per als serveis a què fan referència els apartats anteriors, les empreses de seguretat explotadores de centrals d'alarmes podran comptar amb vigilants de seguretat, sense necessitat d'estar inscrites i autoritzades per a la vigilància i protecció de béns, o bé subcontractar aquests serveis amb una empresa de seguretat daquesta especialitat. Les empreses i entitats industrials, comercials o de serveis, tant privades com públiques, que estiguin autoritzades a disposar de central d'alarmes, dedicada exclusivament a la pròpia seguretat, podran contractar els mateixos serveis amb una empresa de seguretat autoritzada per a vigilància i protecció de béns. .


Article 11. Actuacions complementàries a la verificació.


1. Com a complement als procediments de verificació tècnica enumerats als articles anteriors, les centrals d'alarmes, quan ho considerin convenient o necessari, podran trucar als telèfons facilitats pel titular de la instal·lació per tal de comprovar la veracitat del senyal d'alarma rebuda.


2. Si la central d'alarmes aconsegueix comunicar amb l'usuari o persones autoritzades, en sol·licitarà la contrasenya establerta i si és correcta, us requerirà informació sobre la situació del lloc protegit. Si del resultat d'aquesta gestió es dedueix amb claredat la falsedat de l'alarma, s'interrompran la resta d'actuacions de verificació i es donarà per conclòs el procés de comprovació. Si, per contra, no és possible determinar la causa que ha produït l'alarma, es continuarà amb el procés de verificació tècnica o personal, actuant d'acord amb els procediments establerts en aquesta Ordre.


3. Quan la comunicació es faci al telèfon fix del lloc protegit i el receptor de la trucada no faciliti la contrasenya establerta o aquesta fos errònia, es considerarà una alarma confirmada, avisant el servei policial corresponent.


4. No obstant això, si el telèfon és mòbil i el titular es troba fora de la instal·lació protegida, s'actuarà en funció de la informació facilitada, bé continuant amb la verificació tècnica o personal o bé donant per finalitzades les comprovacions.


5. En cap cas la trucada als telèfons fixos o mòbils de l'usuari o titular del sistema de seguretat contractat, pot substituir els procediments de verificació tècnica o humana enumerats als articles 7 al 10, ambdós inclosos, d'aquesta Ordre, als quals únicament complementa, i encara menys servir, per si sol, com a mitjà de verificació per considerar vàlidament confirmada una alarma comunicada als serveis policials, que finalment resulti falsa en els termes establerts en aquesta Ordre.WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat